Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Vytvořeno středa 13. leden 2021 8:13

Důležité pojmy a termíny

1. Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

 

 

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Tiskopisy přihlášek budou žákům rozdávány výchovnou poradkyní 28. ledna 2021 za předpokladu, že v této době budou žáci 9. ročníků plnit školní docházku prezenčním způsobem. V případě pokračující distanční výuky budou přihlášky rozdávány zákonným zástupcům společně se zápisovými lístky v týdnu od 1. do 5. února 2021. Způsob rozdávání přihlášek bude upřesněn po 22. lednu 2021. Škola na přihláškách na základě žádosti zákonného zástupce o potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení ředitelem školy vyplní identifikační údaje žáka, známky a opatří ji podpisem pověřené osoby a razítkem školy.

     Pozn. Na přihlášce se uvádí dvě školy (případně dva obory vzdělání), na něž se žák může hlásit. Obě zvolené školy uvede žák v obou přihláškách ve stejném  pořadí. Toto pořadí určuje, ve kterém termínu se uchazeč hlásí v oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou, kde se koná jednotná zkouška, ke konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledekpísemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

2. Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   Pozn. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebude vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.

   3. V termínu od 1. února do 5. února 2021 v době od 07,00 – 16,00 hod obdrží každý zákonný zástupce žáka jeden zápisový lístek. Lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole. Zápisové lístky bude vydávat výchovná poradkyně M. Pospiechová, pav.SU, 1. patro. Forma předávání bude zveřejněna po 22. lednu 2021.

4. V termínu od předání přihlášek do konce února žáci (zákonní zástupci) vyplní zbytek přihlášky a v případě požadavku střední školy nechají na přihlášce potvrdit u lékaře zdravotní způsobilost (případně nechají vyhotovit lékařský posudek).

5. Do 1. března 2021 odevzdají žáci (zákonní zástupci) vyplněné přihlášky řediteli (ředitelům) středních škol.

6. Přílohou k přihlášce jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

     a/ vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní  

    docházku. Tento doklad není nutný, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto

     ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

b/ posudek PPP o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení  

c/ osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení

d/ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor

e/ doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o výsledcích v odborných soutěžích

7. Do 8. března 2021 může ředitel střední školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky  v 1. kole přijímacího řízení

zasílá ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

9. Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou (9.ročníky) se konají 12. a 13. dubna 2021. Jednotná přijímací zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií (5.a 7.ročníky) se konají 14. a 15. dubna 2021.

     10. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

11. V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, kterou si škola sama sestaví podle potřeb a nároků dané školy či daného oboru vzdělání. Školní přijímací zkoušky mohou proběhnout v termínu od 12. do 28. dubna 2021 do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, do oborů vzdělávání bez maturitní zkoušky v  termínu od 22. do 30. dubna 2021.

12. Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení a zveřejní seznam uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

13. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021.

14. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

15. Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce řediteli příslušné střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Ve škole, kde se konala jednotná přijímací zkouška, se zápisový lístek odevzdává do 14. května 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V případě ztráty nebo poničení zápisového lístku bude vydán náhradní lístek po předložení žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče, jehož součástí musí být čestné prohlášení, že uchazeč původní lístek doposud neuplatnil ani neuplatní.

16. Nepotvrdí – li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

17. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

18. Užitečné e-mailové odkazy:

www.cermat.cz

www.atlasskolství.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz,

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimaciho-rizeni?

                                                                                                        Martina Pospiechová, výchovná poradkyně

Opatření obecné povahy

Dne 5. ledna 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření obecné povahy, kterým se mění pravidla přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Výňatek nejdůležitějších ustanovení :

I. Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška, může ředitel školy stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná zkouška nekoná. Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky musí být součástí jednotných kritérií přijímaní pro první kolo přijímacího řízení. Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška. Tato školní přijímací zkouška konaná bez jednotné přijímací zkoušky se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky.

II. Pokud je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do nižšího stupně víceletého gymnázia nebo do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny konání školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. Věta první se nepoužije, pokud se školní přijímací zkouška koná distančním způsobem.

III. Ředitel školy může stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška podílí jiným poměrem než stanovuje školský zákon. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení.

IV. Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání pokud

a/ si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímaní pro první kolo přijímacího řízení a zároveň

b/ počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

V. Rozhodne – li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek podle ustanovení IV, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

VIII. Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve které se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve které se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

X. Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates