Besedy

Aktualizováno čtvrtek 31. leden 2019 11:54


Bílý nosorožec, o.p.s. je organizace pečující o prevenci rizikového chování dětí a mládeže. O zaměření výchovně vzdělávacích programů najdete více informací ZDE.

1. Plán dlouhodobé prevence Bílého nosorožce, vzájemná spolupráce

     
         
1. A Já a mé vztahy 16.10. 1.-2. Šarina, Dis.
1. B Já a mé vztahy 16.10. 3.-4. Sklenková, Dis.
2. A Já a mé vztahy 23.10. 1.-2. Sklenková, Dis.
3. A Vztahy ve třídě 23.10. 3.-4. Sklenková, Dis.
3. B Vztahy ve třídě 21.11. 3.-4. Mgr. Grofková
4. A Vztahy ve třídě II 1.11. 1.-2. Mgr. Grofková
4. B Vztahy ve třídě II 1.11. 3.-4. Mgr. Grofková
5. A Vztahy ve třídě II 5.11. 1.-2. Mgr. Grofková
5. B Vztahy ve třídě II 5.11. 3.-4. Mgr. Grofková
6. A Já ve společnosti 1.11. 1.-2. Sklenková, Dis.
6. B Drogy 1.11. 3.-4. Sklenková, Dis.
7. A Šikana 1.11. 1.-2. Šarina, Dis.
7. B Šikana 1.11. 3.-4. Šarina, Dis.
8. A Konflikt a jejich řešení 18.10. 1.-2. Šarina, Dis.
8. B Šikana 18.10. 3.-4. Šarina, Dis.
8. C Vztahy ve třídě 23.10. 1.-2. Mgr. Grofková
9. A Extremismus, rasismus, terorism. 9.10. 1.-2. Šarina, Dis.
9. B Extremismus, rasismus, terorism. 9.10. 3.-4. Šarina, Dis.

 

2. Besedy městské policie

datum 1. vyuč. hodina 2. vyuč. hodina 3. vyuč. hodina
10.6.2019 1. A 2. A 4. A + B
11.6.2019 1. B 5. A + B 7. A + B
12.6.2019 3. A 6. A + B 8. A + B
13.6.2019 3. B 9. A + B 8. C

BESEDY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ:

1. třída - Malé děti, velké bezpečí
Cílem cvičení je upozornit děti na nebezpečí, která jim hrozí cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí prezentace a her, do kterých se děti aktivně zapojují, si osvojují správné návyky bezpečného chování v situacích každodenního života.
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

2. třída - Bezpečně ze školy domů
Interaktivní cvičení má za úkol naučit děti, jak se bezpečně chovat při cestě do školy a ze školy domů. Formou pracovních listů, které znázorňují různé rizikové situace, mají děti možnost ověřit si své základní znalosti správného chování v oblasti veřejného pořádku a dopravy. Beseda je ukončena malým testem s vyhodnocením.
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

3. třída – Základy kriminalistiky – Malý kriminalista (svědectví)
Cvičení je zaměřeno na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti a paměti. Cílem je, aby si děti prostřednictvím hry uvědomily, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost slovně nebo písemně popsat osobu, zvláště v případech, kdy se dítě stane svědkem, nebo obětí trestné činnosti. Praktické nacvičování konkrétních dovedností probíhá v modelových situacích za využití pracovních listů.
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor, 5 listů papíru A4 pro celou třídu (soutěž v družstvech) a psací potřeby.

4. třída – Strážník, můj pomocník
Cílem besedy je seznámit děti s nutností dodržování jednotlivých zákonů a právních norem v běžných životních situacích. Formou diskuse po shlédnutých videoukázkách strážníci žákům vysvětlují jednotlivé modelové situace. Děti získávají základní informace také o funkci integrovaného záchranného systému a linkách tísňového volání.
Pozn.: Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

5. třída – Krizové situace v běžném životě
Pracovní listy s otázkami k této problematice provedou žáky pátých tříd možnými situacemi, se kterými se mohou v běžném životě setkat (ohlašování krizového stavu, užití první pomoci, rozeznání nebezpečných situací, chování při požáru či evakuaci osob) a zároveň budou podrobněji seznámeny s pojmem součinnost mezi složkami IZS.
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

 

BESEDY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ:

6. třída - Nebezpečná hra (šikana)
Cílem besedy je upozornit žáky na zdánlivě nevinné hry, které mohou končit až spácháním trestného činu. Formou počítačové prezentace (teorie, videonahrávky s konkrétními situacemi šikany) se žáci snaží nalézt chyby v jednání a chování aktérů, a to jak agresora/agresorů, tak i oběti. Strážníci vysvětlují nejen samotný pojem šikany, ale i její druhy, příčiny a následky. Zhlédnutí těchto videonahrávek, pojednávajících o současném dění na některých základních školách, přispívá k lepší paměťové fixaci získaných informací.
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

7. třída - Nedělej si problém
Výukové DVD je zaměřeno na prevenci společensky škodlivých jevů u dětí a mládeže. Strážníci na modelových situacích vysvětlí žákům důsledky protiprávního jednání a seznámí je s činností integrovaného záchranného systému. Přednáška zahrnuje: záškoláctví, krádež, loupež, alkohol, kouření, drogy (marihuana), výherní automaty, sprejerství, neposkytnutí pomoci a šíření poplašné zprávy (nahlášení bomby).
Pozn.: Ve třídě je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

8. třída - Právní povědomí
Cílem besedy je seznámit žáky s podmínkami vyřízení občanského průkazu a odpovědnosti s tím spojené. Základy právního vědomí jsou orientovány zejména na přestupkový zákon a odpovědnost mládeže mezi 15. – 18. rokem věku za protiprávní jednání.
Pozn.: Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

9. třída - Zájmy chráněné trestním zákonem
Přednáška je zaměřena na seznámení žáků se zájmy chráněnými trestním zákonem, s definicí trestného činu, a se strukturou trestního zákoníku. Žáci zjišťují postoje ostatních a rozvíjejí toleranci k odlišným názorům, přehodnocují vybrané trestné činy podle svého žebříčku hodnot.
Pozn.: Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

3. Škola osobního života pro žáky 8. až 9. tříd

Cílem těchto několikahodinových lekcí je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Poukázat také na rizikové sexuální chování, jeho důsledky, na dopady předčasného sexuálního života. U žáků, kteří vyrůstají v neharmonickém prostředí, neúplných, narušených rodinách, program přispěje k přerušení negativního transgeneračního přenosu. Témata jsou přizpůsobena věku žáků a týkají se pohledu na sebe sama, na vztah já a ty, plodnost v životě dvojice, plánované rodičovství, sexuálně přenosné nemoci, výběr partnera, rizikové sexuální chování a další…Tohoto bloku se mohou účastnit i žáci jiných kultur a různého vyznání, neboť hlavní důraz je kladen na hodnotu lásky, úcty, tolerance, zdrženlivosti. Dotkneme se také vlivu médií, vrstevníků, party  na sex. Život dospívajících, na zhoubný vliv pornografie. Jednotlivé lekce probíhaly v listopadu 2018 pro 9. ročník a v dubnu 2019 pro 8. ročník.

Tímto bych ráda poděkovala lektorce Mudr. Fridrichové Marii, která si pro nás vždy najde čas.  Svým vlastním elánem, odborně a přitom jednoduše a  lidsky, velmi zajímavě provede žáky zákoutími  lidských vztahů, sexuálním chováním v dospívání. Sděluje žákům nejenom kvalitní a odborné informace, ale také vykresluje zkušenosti osobních příběhů z poradenské praxe. 

Termíny:

10. 4. a 16. 4. 2019- 8. C (2 vyuč. hodiny)

12. 4. a 17. 4. 2019 8 A, B (2 vyuč. hodiny)

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates