Hlavní úkoly ŠPP

Aktualizováno čtvrtek 14. září 2017 12:39

Výchovný poradce – vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Martina Pospiechová

 • Koordinace poskytování poradenských služeb škole
 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orány péče o dítě OSPOD
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky

 

Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Zátopková

     Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování

     Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy

     Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům

     Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, OSPOD v rámci Statutárního města Ostravy – kurátor pro mládež, Policie ČR

     Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy

 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobu řešení tohoto problému
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

     Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení

 

Školní speciální pedagog

Bc. Lenka Růžičková

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do      speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich

  vyhodnocení

 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků

(reedukace, kompenzace)

 • Spolupráce na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky školy
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření dle potřeby realizace úprav
 • Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a
  • Pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 

Speciální pedagog

Mgr. Eva Bartková

 • Konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení a chování
 • Nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků

(reedukace, kompenzace)

 

Vedoucí asistent pedagoga

Bc. Leona Mičanová, DiS.

 • Speciálně pedagogické intervence pro pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates