Informace pro rodiče vycházejících žáků

Aktualizováno úterý 9. leden 2018 8:25

1. Každý žák 9. ročníku obdržel příručku Atlas školství - informace o studijních a učebních oborech na středních

    školách v Moravskoslezském kraji. Bližší informace k přijímacímu řízení na konkrétních školách lze zjistit

    na webových stránkách příslušných středních škol. Pro zájemce o studium v jiném kraji je u výchovné

    poradkyně možnost zapůjčení CD- přehled všech středních škol v republice.

2. Rodiče žáků s vývojovými poruchami učení a chování mohou požádat PPP o kontrolní vyšetření s ohledem na

    konání přijímacího řízení, případně o odborné vyšetření při komplikacích s výběrem střední školy. V případě

    zájmu o tato vyšetření musí rodiče telefonicky kontaktovat PPP nejpozději do konce měsíce listopadu.

3. Doporučuji všem žákům společně s rodiči navštívit výstavu „Středoškolák, vysokoškolák 2017 a PRO

   JOB “, která se uskuteční ve dnech 01.12.2017 od  09.00 – 18.00 hod a 02.12.2017 od 09.00 – 14.00 hod na

   Výstavišti Černá louka.

          Podle zákona č. 178/2016 Sb. s platností od 1. září 2016 a vyhlášky  č.353 /2016 Sb. 

   o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s platností od 31.října 2016 dochází  ke

   změnám v přijímacím řízení.

4.  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (do 30.

     listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března).  Tiskopisy přihlášek budou žákům

     rozdávány výchovnou poradkyní 31. ledna 2018. Škola na přihláškách vyplní část oddílu A a oddíl B.

     Pozn. Formulář přihlášky byl upraven. Nově se na přihlášce uvádí dvě školy (případně dva obory vzdělání), na

     něž se žák může hlásit. Obě zvolené školy uvede žák v obou přihláškách ve stejném  pořadí. Toto pořadí

     určuje, ve kterém termínu se uchazeč hlásí v oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou, kde se koná

     jednotná zkouška, ke konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat  

     dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném

     termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává

     lepší výsledekpísemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. 

5. V termínu od 31. ledna do 11. února 2018 žáci (zákonní zástupci) vyplní zbytek oddílu A a v případě

    požadavku střední školy nechají ne přihlášce potvrdit u lékaře zdravotní způsobilost (případně nechají vyhotovit

    lékařský posudek).

6.  Do 12. února 2018 žáci odevzdají výchovné poradkyni vyplněné přihlášky ke kontrole a na základě jejich

     žádosti k potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení ředitelem školy.

7.  Nejpozději dne 16. února 2018 budou přihlášky předány žákům zpět. Žáci (zákonní zástupci) je do 1. března

     2018 odevzdají řediteli (ředitelům) středních škol.

8.  Přílohou k přihlášce jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

     a/ vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Tento

        doklad není nutný, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve

        které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

b/ posudek PPP o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, doporučení školského

    poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení   

c/ osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení

d/ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke

    vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor

e/ doklady související s přijímacím řízením, zejména doklady o výsledcích v odborných soutěžích

9. Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro

   1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2018 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení 

    příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího

      řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se vždy (s výjimkou některých oborů

      s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a literatury a matematiky.

   11. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 16. dubna 2018

         pro žáky 9. ročníků, 13. a 17. dubna 2018 pro žáky 5. a 7. ročníků. Náhradní termín pro konání jednotných

         zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění

         kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %, v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání

         Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení

         uchazečem podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky (pokud je

         součástí přijímacího řízení), výsledků školní přijímací zkoušky (je – li stanovena), dalších skutečností, které

         osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 12. V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky,

       přičemž stanoví pro1.kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkouška

       v 1. kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná pro obory s maturitní zkouškou

       v pracovních dnech v termínech od 12. dubna 2018 do 28. dubna 2018. Pro ostatní obory vzdělání se konají

       v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.

 13. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení zasílá ředitel školy

       uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 14. Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po

       zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů

       vzdělávání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a

        zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých

       uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 15. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel

       školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů

       odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.

 16. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

       podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

       k odboru školství krajského úřadu.

 17. Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet   

      kol není omezen. V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet podaných přihlášek.

      V každé přihlášce se uvádí jen jedna škola (obor vzdělání).

 18. Dne 15. ledna 2018 v době od 14,00 – 18,00 hod obdrží každý zákonný zástupce žáka jeden zápisový lístek.

       Lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole.

       Zápisové lístky vydává výchovná poradkyně, pav.SU, 1. patro.

 19. Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce řediteli příslušné střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů

       ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě

       předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V případě ztráty nebo poničení zápisového lístku bude

       bude vydán  náhradní lístek po předložení žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče, jehož součástí

     musí být čestné prohlášení, že uchazeč původní lístek doposud neuplatnil ani neuplatní.

 20. Nepotvrdí – li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve

       střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání

       v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 21. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit

       zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek

       uplatněný v konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání

       bez talentové zkoušky.

   22. Užitečné e-mailové adresy: www.cermat.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz, www.atlasskolství.cz, www.nuv.cz,

         www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz  

 

  Konzultační hodiny: Mgr. Martina Pospiechová – čtvrtek 10:45 – 11:30 hod, pátek 7:00 – 7:45 hod, jinak dle domluvy.

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates